header logotype

MENY

OM JOHANNITERORDEN I SVERIGE

»För tron, för mänsklighetens bästa.«

Johanniterorden i Sveriges motto är ”Pro Fide, Pro Utilitate Hominum”– För tron, för mänsklighetens bästa.
Huvuduppgiften är att i kristen anda stödja och hjälpa medmänniskor i nöd. Ett antal stiftelsers avkastning delas varje år ut till behövande – direkt till enskilda personer, till organisationer samt till forskning inom sjukvårdsområdet. Läs mer om valspråket Pro Fide här.

Johanniterhjälpen är Johanniterordens operativa verksamhet som är inriktad mot hjärt- och livräddning. Bland annat utbildas och utrustas volontärer med hjärtstartare för att kunna rädda liv i vardagen och hjärtsäkra olika publika evenemang.

VÅR ORGANISATION

Johanniterorden i Sverige är organiserad i fyra regioner med totalt cirka 400 medlemmar. Som medlem arbetar man med bidragsverksamheten och annat volontärarbete. Johanniterorden leds av ett konvent med tolv ledamöter samt en ordförande (kommendator). Medlemmarna kan ha två grader: riddare och rättsriddare.

Otto Drakenberg

EN HISTORISK RESUMÉ

GRUNDADES ÅR 1080

Johanniterorden grundades i Jerusalem år 1080 för att ge sjukvård och erbjuda härbärge åt pilgrimer. Ordens syfte var då, liksom i dag, humanitärt.

Efter att Jerusalem och den heliga graven intagits manade påven Urban II under kyrkomöte i Clermont 1095 Europas andliga och ridderliga elit att ta det röda korset och befria den heliga graven i Jerusalem. Sedan Jerusalem återigen erövrats och kungariket Jerusalem upprättats år 1099 fick Orden även militära uppgifter. Det handlade om skydd åt sjukhus, eskort av pilgrimer och väpnad kamp i korsriddarnas led. År 1113 fastställdes Johanniterordens rättsliga status genom ett dekret av påven Pascal II.

JOHANNITER I SVERIGE UNDER MEDELTIDEN

Under medeltiden verkade Orden i Sverige genom klosterbröder. Under slutet av 1100-talet kom Johanniterbröderna till Sverige och uppförde ett kloster vid den engelska missionären Eskils grav i det som idag är Eskilstuna. Klostret blev snart ett centrum för omvårdnad av sjuka och gamla. Förböner hölls särskilt för dem som stödde klostrets verksamhet med pengagåvor och donationer av gårdar och hemman. Åtskilliga av medeltidens svenska furstar och stormän, bland andra  kung Magnus Ladulås, gav rika donationer.

På 1300-talet grundades även ett mindre kloster i Stockholm. Johanniterbröderna fick även ett område inom staden, där man kunde lagra och omlasta de varor som fördes med segelfartyg från Eskilstuna till Stockholm. Mot slutet av medeltiden drev Johanniterbröderna även ett hospits – en form av härbärge – i Kronobäck norr om Kalmar. I Stockholm invigdes i början av 1500-talet en Johanniterkyrka av biskopen Otto Svinhufvud. Det skedde under närvaro av landets riksföreståndare Sten Sture d.y. och många av stadens präster och stormän. Under Gustav Vasas reformation under 1520-talet konfiskerades kloster och kyrkor, vilket ledde till att Johanniterorden i Sverige ödelades.

MOTGÅNG OCH REVANSCH

Reformationen medförde att Johanniterorden upphörde med sin verksamhet även i England och andra evangeliska länder. Tyskland var dock ett undantag. År 1350 bildades en ordensgren, Balley Brandenburg des Johanniterordens, som fick en särställning inom ordensgemenskapen – vars ledare senare titulerades Herrenmeister.

Balley Brandenburg kom att bilda kärnan i en evangelisk gren som, trots religiösa motsättningar och politiska förvecklingar, växte i betydelse under de följande seklen. På så vis blev det en uppdelning av Johanniterorden i en katolsk och en protestantisk gren som fortfarande gäller. Den evangeliska grenen, som behållit det ursprungliga namnet Johanniterorden, förstärktes 1831 genom återupprättandet av Order of St. John i England.

Under 1900-talet skapades i flera länder i Europa ordensavdelningar tillhöriga Balley Brandenburg. Under andra världskriget var riddare inom den tyska Johanniterorden motståndare till Nazi-Tyskland och fick därför en särställning när Förbundsrepubliken Tyskland bildades. Idag är de en av de största hjälporganisationerna i Tyskland och bedriver bland annat sjukhus, ambulansverksamhet och äldreboenden.  

Den brittiska Johanniterorden, The Order of St. John bildades år 1831. Drottning Victoria stadfäste orden 1888. Under 1900-talets början skapades många ordensavdelningar runt om i det brittiska samväldet. De har haft en stark ställning och bland annat erbjudit sin hjälp med sjukvård när det brittiska samväldets varit i krig under 1900-talet.


DAGENS JOHANNITERORDEN I SVERIGE

År 1919 kom förslag om att bilda en svensk gren av Johanniterorden. Tanken stöddes av kung Gustaf V och drottning Victoria. I april 1920 bildades Johanniterorden i Sveriges Riddarförbund med greve Walther von Hallwyl som kommendator. Riddarförbundet anslöts i oktober 1920 till Johanniterorden i Tyskland. Efter andra världskrigets slut avskildes den svenska Orden från den tyska och 1946, då kung Gustav V godkände stadgarna, blev Johanniterorden i Sverige helt självständig. Kung Carl XVI Gustaf är nu svenska Johanniterordens höge beskyddare. På samma sätt beskyddas Johanniterorden i Storbritannien och Nederländerna av ländernas monarker.