Organisationen

Ordens organisation

Det högsta beslutande organet är den årligen sammankallade Riddardagen som normalt äger rum i maj. Samtliga medlemmar äger plats och stämma på Riddardagen.  Johanniterorden i Sverige leds av ett konvent (styrelse), vars ordförande kallas kommendator.

Konventets ledamöter har särskilda operativa uppgifter. Kanslern ansvarar för Ordens administration. Intendenten ansvarar för hjälpverksamheten. Andra arbetar med ekonomi, finansiella frågor, juridiska spörsmål och ceremoniell. Konventet består för närvarande av tolv ledamöter.

Ordens ledning strävar efter att engagera så många som möjligt av medlemmarna i Ordens verksamhet. För varje hjälpprojekt tillsätts t.ex. en kontaktperson.  Orden har två grader: riddare och rättsriddare. Orden kan kalla förtjänta personer som hedersledamöter. Prästerna inom Orden är ledamöter eller rättsledamöter.

För att nå ut med stöd och hjälp i hela landet har Orden fyra regioner.  Kung Carl XVI Gustaf är Ordens höge beskyddare.

Orden har sitt säte på Riddarhuset och sitt kansli på Rigagatan 12 i Stockholm.
Postadress: Box 24 172, 104 51 Stockholm.  Tel: 08 664 40 20
Epost: kansli@johanniterorden.se
Plusgiro: 5 25 52-7  Bankgiro: 612-8144.

Obs

Inom och utom Sverige finns organisationer som orättmätigt kallar sig johanniter och malteser. Dessa har självfallet ingenting att göra med de ordnar som ingår i Johanniteralliansen eller den suveräna Malteserorden.

Medlemmar

Johanniterorden i Sverige har cirka 400 medlemmar. Av dessa är 75 rättsriddare. Ordens medlemmar utnämns av kommendatorn efter enhälligt förslag av Ordens konvent. Det är med annat ord inte möjligt att ansöka om medlemskap.
Orden begär av sina medlemmar att de skall vara evangeliskt kristna (protestanter) och efter bästa förmåga främja Ordens verksamhet och intressen.

Riddarna bär bröst- och halskors utformade som vita emaljerade malteser-kors. Halskorset, som bärs i svart vattrat sidenband med smala vita kanter, har i vinklarna en vase i guld och är för rättsriddare krönt med en kunglig krona i guld. Johanniterorden i Sverige är en s.k. halvofficiell orden vilket bl.a. innebär att Ordens tecken kan bäras även vid andra tillfällen än sådana som berör Ordens verksamhet.