1100-2000

Historisk linje från 1100-talet

Reformationen medförde att Johanniterorden för en tid upphörde med sin verksamhet i England, Sverige och andra evangeliska länder. Tyskland var dock ett undantag. Inom den tyska tungan hade år 1350 bildats en ordensgren, Balley Brandenburg des Johanniterordens, som tillvunnit sig en särställning inom ordensgemenskapen och vars ledare senare tillerkändes den speciella värdigheten som Herrenmeister.

Balliet Brandenburg kom att bilda kärnan i en evangelisk gren som, trots religiösa motsättningar och politiska förvecklingar, tillväxte i betydelse under de följande seklen. På detta sätt genomfördes den uppdelning av Johanniterorden i en katolsk och en protestantisk gren som fortfarande gäller.

Den katolska grenen, Malteserorden, residerar i Rom och har suverän status i sina internationella relationer. Den evangeliska grenen, som behållit det ursprungliga namnet Johanniterorden, förstärktes 1831 genom återupplivandet av Order of St. John i England.

Under 1900-talet skapades i flera länder i Europa ordensavdelningar tillhöriga Balley Brandenburg. Inom brittiska samväldet bildades samtidigt många ordensavdelningar utanför Storbritannien. Dessa tillhör Order of St. John.

En självständig nationell orden

År 1919 väcktes förslag om att bilda en svensk gren av Johanniterorden. Tanken stöddes av kung Gustaf V och drottning Victoria. I april 1920 bildades Johanniterordens i Sverige Riddarförbund med greve Walther von Hallwyl som kommendator. Riddarförbundet anslöts i oktober 1920 till Johanniterorden i Tyskland.

Efter andra världskrigets slut löstes anslutningen till den tyska Johanniterorden och den svenska orden blev genom kung Gustaf V:s beslut en självständig nationell riddarorden. Kung Carl XVI Gustaf är nu Johanniterordens i Sverige höge beskyddare. Motsvarande förhållanden gäller i Storbritannien och Nederländerna.

Den obrutna och historiskt legitima linjen från 1100-talets andliga riddarorden, med dess vård av sjuka och behövande och dess värn av den kristna tron, sträcker sig fram till dagens evangeliska johanniterordnar. Den suveräna Malteserorden och de nationella Johanniterordnarna verkar tillsammans i gemensam kristen anda.