Historien

Johanniterorden i Sverige har sitt ursprung i den andliga riddarorden som inrättades år 1080 för att hjälpa kristna pilgrimer på väg till Jerusalem. Orden deltog under 1100 – 1300-talet i försvaret av det Heliga Landet och värnade med vapenmakt den kristna tron.

Johanniterriddarna var kända för innerlig gudstro, tapperhet samt omsorg om behövande, sjuka och sårade. Efter det att Orden tvingats lämnat det Heliga Landet förlade man först sin bas på Cypern och senare på Rhodos samt slutligen på Malta.

I århundraden ägde Orden vidsträckta landområden och förläningar i Europa och vid Medelhavets östra del där man inrättade kloster, borgar och slott.

Under andra världskriget stod Johanniterorden i Tyskland i opposition mot nazisterna. Efter kriget gav därför de allierade Orden i uppdrag att organisera ambulanstjänst samt sjuk- och åldringsvård i det nödlidande Tyskland.