Ändamål

Johanniterordens i Sveriges motto är ”Pro Fide, Pro Utilitate Hominum” (För tron – för mänsklighetens bästa). Huvuduppgiften är att i kristen anda stödja och hjälpa medmänniskor i nöd.

Utomlands är detta arbete särskilt koncentrerat till Israel, Västbanken, Afrika och östra Europa. Inom Sverige samarbetar Orden med sjukhus, etablerade hjälporganisationer, skolor och religiösa samfund.

Ordens arbetar med att finna utvecklingsbara projekt till nytta för sjuka, handikappade, gamla personer. Orden ställer stänga krav på att dess hjälp kommer de behövande till godo och kontrollerar regelbundet att så sker.