Ordens fonder

Stiftelsen Didriks Bildts fond

Bidrag till äldre sjuka personer som bor i Sverige direkt eller
indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt
behov måste föreligga.

Stiftelsen greve Walter von Hallwyhls donationsfond

Bidrag till äldre eller sjuka/handikappade i Sverige, direkt eller
indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt
behov måste föreligga.

Stiftelsen Johanniterordens i Sverige fond för kristen verksamhet (Kommendators fond)

Bidrag till projekt som främjar kristen verksamhet

• undervisning eller utbildning inom ungdomsverksamhet

• vetenskaplig forskning

• allmän hjälpverksamhet där ekonomiskt behov måste föreligga

Bidrag avser verksamhet inom eller utom Sverige.

Stiftelsen Johanniterordens i Sverige sjukvårdsfond

Stiftelsen ska utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar och sjuka. Bidrag lämnas till personer och anslag till organisationer som stödjer behövande åldringar och sjuka, oberoende av bostadsort. Minst hälften av totalt lämnade bidrag och anslag skall gå till behövande inom Sveriges Ridderskap och adel, dvs. återfinnas i adelskalendern. Ekonomiskt behov måste föreligga.

Stiftelsen Charles och Elsa Adlerstråhles donationsfond

Bidrag till person tillhörande svenska adeln oberoende av bostadsort – för sjukvårdskostnader, att utbetalas direkt eller indirekt via annan organisation. Ekonomiskt behov måste föreligga.

Stiftelsen Ingrid o Claes Breitholtz donationsfond

Bidrag till gamla eller sjuka personer tillhörande Sveriges Ridderskap och adel, dvs. återfinnas i adelskalendern – oberoende av bostadsort – att utbetalas direkt eller indirekt via annan organisation.

Ekonomiskt behov måste föreligga.

Stiftelsen Johanniterordens Jubileumsfond för barn och ungdom

Bidrag till barn och ungdomar direkt eller indirekt via organisation eller liknande. Ekonomiskt behov bör föreligga. Bidrag lämnas således till

• vård och uppfostran av barn och ungdomar

• utbildning och undervisning av barn och ungdomar

• allmän hjälpverksamhet bland barn och ungdomar.

Bidrag avser verksamhet inom eller utom Sverige

Stiftelsen Adlerstråhles familjefond

Bidrag till sjuka/handikappade i Sverige, direkt eller indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt behov måste föreligga.

Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller hjälp till sjuka/handikappade, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd. I mindre utsträckning bidrag till svenska forskningsprojekt, som i ett närliggande perspektiv leder till praktisk hjälp till sjuka/handikappade.

Stiftelsen Claes och Wivian Mörners understödsfond

Stiftelsen har till uppgift att inom och utom Sverige lämna understöd till äldre (ålderstigna), sjuka eller invalidiserade, som är i behov av bidrag till sjukvård enligt Johanniterordens gällande bestämmelser. Ekonomiskt behov måste föreligga.

Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller hjälp till äldre eller sjuka/invalidiserade, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd. I mindre utsträckning bidrag till svenska forskningsprojekt, som i ett närliggande perspektiv leder till praktisk hjälp till äldre eller sjuka/invalidiserade.

Stiftelsen Fonder för hjälpverksamhet

Stiftelsen har till uppgift att inom och utom Sverige lämna understöd till de som är i behov av bidrag till sjukvård enligt Johanniterordens gällande bestämmelser. Ekonomiskt behov måste föreligga.

Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller hjälp till sjuka/handikappade, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd. I mindre utsträckning bidrag till svenska forskningsprojekt, som i ett närliggande perspektiv leder till praktisk hjälp åt sjuka/handikappade.

Stiftelsen Ida Arfwedsons, född Tersmeden, och Folke B. Tersmeden från Hellby understödsfond

Stiftelsen har till uppgift att inom och utom Sverige lämna understöd till äldre(ålderstigna) och sjuka som är i behov av bidrag enligt Johanniterordens gällande bestämmelser. Ekonomiskt behov måste föreligga.
Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller hjälp till äldre och sjuka, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd. I mindre utsträckning bidrag till svenska forskningsprojekt, som i ett närliggande perspektiv leder till praktisk hjälp åt äldre och sjuka.

Stiftelsen Johanniterordens Jubileumsfond

Bidrag till äldre/pensionärer eller handikappade boende i Stockholms län, för praktisk inriktad hjälpverksamhet, direkt eller indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt behov måste föreligga. Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation i Sverige som tillhandahåller hjälp till äldre eller handikappade i Stockholms län, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd. I mindre utsträckning bidrag till svenska forskningsprojekt, som i ett närliggande perspektiv leder till praktisk hjälp åt äldre eller handikappade i Stockholms län. Minst hälften av avkastningen måste delas ut till personer som tillhör Sveriges Ridderskap och Adel.

Stiftelsen Greve Wilhelm Klingspors fond, 1962

Bidrag till hjälpverksamhet, inom och utom Sverige direkt eller indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt behov måste föreligga. Ändamålet kan tolkas så att bidrag kan ges till organisation som tillhandahåller hjälp tillbehövande, vilka därigenom erhåller ett indirekt ekonomiskt stöd.

Claes och Ingeborg von Dardels stiftelse för hjälp till unga

Stiftelsen ska främja omsorg och vård av barn och ungdomar samt utbildning. Detta innebär att bidrag kan ges till barn i ekonomiskt svaga familjer liksom föräldralösa barn inom och utom Sverige för att uppnå rimlig levnadsnivå. Ändamålet kan också främjas genom t.ex.möjliggörande av deltagande i skolresor eller andra aktiviteter, lägerverksamhet eller liknande. Bidrag till enskilda eller anslag till organisationer för genomförande av projekt till nytta för mottagarkretsen. Stipendier för utbildning inom och utom Sverige. Med ungdomar avses personer under 26 år. Ekonomiskt behov måste föreligga.